Mýty a fakty posunkového jazyka

1. Je posunkový jazyk medzinárodný?

Nie. Každý národ má svoj jazyk, to isté platí aj pre posunkový jazyk. U nás je to slovenský posunkový jazyk (SPJ).   

2. Je posunkový jazyk pantomíma?

Nie. Posunkový jazyk má svoj jazykový systém. Posunkuje sa len v ohraničenom posunkovom priestore, ktorý je ohraničený rozpaženými lakťami, temenom hlavy a pásom. Pantomíma je hra celým telom a rozumie jej každý človek.

3. Sú posunky posunkového jazyka gestami?

Nie. Gestá patria medzi neverbálnu komunikáciu, posunky patria medzi verbálnu komunikáciu. Posunok oproti gestu je analyzovateľný na tri menšie časti: tvar ruky/rúk, miesto artikulácie a pohyb ruky/rúk. Skúste vyjadriť gestami abstraktný pojem - kategória. Posunkom to zaiste dokážeme.

4. Zaraďujeme posunkový jazyk medzi neverbálnu komunikáciu?

Nie. Pojem „verbálny“ si väčšina ľudí vysvetľuje ako „vyslovovaný“. V skutočnosti pod tým rozumieme „slovný“. Posunkový jazyk je verbálny, ale nezvukový jazyk.

5. Stačí k posunkovému jazyku prstová abeceda?

Nie. Prstová abeceda vyjadruje jednotlivé písmená polohou a tvarom prstov, podobne ako v písanej podobe jazyka jednotlivé písmená, používa sa pri krstných menách a priezviskách, názvoch, cudzích slov.

Jednoručná slovenská prstová abeceda

 

Dvojručná slovenská prstová abeceda

 

6. Je možné spievať v posunkovom jazyku?

Áno. Spev v posunkovom jazyku sa vyznačuje tým, že posunky, ktoré sú tzv. umelecké, sa používajú inak ako posunky pri bežnej komunikácii v posunkovom jazyku.

7. Je posunkový jazyk založený na hovorenom jazyku?

Nie. Posunkový jazyk je nezávislý od hovoreného jazyka. Má svoju posunkovú zásobu a vlastnú gramatiku. 

8. Je možné v posunkovom jazyku predávať rovnaké informácie ako v hovorenom jazyku?

Áno. Posunkový jazyk je prirodzený a plnohodnotný jazyk. Pri každom slove hovoreného jazyka dokážeme posunkovým jazykom vyjadriť všetko, ale iným spôsobom.

9. Ovládajú posunkový jazyk všetci nepočujúci?

Nie. 10% nepočujúcich detí majú nepočujúcich rodičov a od nich si osvojujú posunkový jazyk ako materinský jazyk. 90% nepočujúcich detí majú počujúcich rodičov, ktorí neovládajú posunkový jazyk. Ďalej väčšina z týchto detí chodí do školy bežného typu a potom sa nedostáva do styku s posunkovým jazykom.

10. Je ľahké sa naučiť posunkový jazyk?

Nie. Posunkový jazyk je podobne náročný ako ostatné cudzie jazyky (anglický, francúzsky, nemecký a pod.). 

11. Má posunkový jazyk malú posunkovú zásobu?

Každý jazyk má svoju slovnú/posunkovú zásobu, ktorá je občas rozdielna od druhého jazyka podľa územia, kultúry a používateľov jazyka. Každý jazyk je schopný vyjadriť všetko, čo potrebuje. Každý jazyk (hovorený, posunkový) to však môže robiť iným spôsobom. Napríklad na rozdiel od slovenského jazyka v arabčine a niektorých afrických jazykov existuje počet názvov pre druhy piesku, v eskimáčtine zase množstvo názvov pre sneh alebo ľad, v polynézskych jazykoch pestrosť názvov pre rybolov, v papuánčine množstvo výrazov na pomenovanie chodenia (ináč sa pomenúva chôdza na sever, ináč na juh, na západ i na východ). Na druhej strane si musíme uvedomiť, že posunkový jazyk bol po dlhé roky utláčaný, neuznávaný, v školách pre nepočujúcich sa nesmel používať. V súčasnosti prevláda akési „obrodenie“ posunkového jazyka, vytvárajú sa nové a nové posunky, dokonca rýchlejšie než hovorený jazyk.

12. Je posunkový jazyk nedokonalý, keď na území jedného štátu nie je zjednotený?

Nie. K základným vlastnostiam prirodzeného jazyka patrí rôznorodosť. Iné posunky používajú jednotlivé generácie, pohlavia, geografické územia a pod.

13. Má posunkový jazyk písanú podobu?

Nie. Ale to neznamená, že posunkový jazyk je nedokonalý. V súčasnosti existuje mnoho hovorených jazykov, ktoré nemajú písanú podobu. Avšak medzi vlastnosti prirodzeného jazyka nepatrí vlastnosť „mať písanú podobu“.

14. Posunkový jazyk alebo znakový jazyk?

Na Slovensku sa používa termín posunkový jazyk a v Čechách znakový jazyk. Taktiež posunok je slovenský termín a jeho české synonymum je znak (v užšom slova zmysle).     

15. Bez používania hlasu ide už o posunkový jazyk?

Nie. Samozrejme, že posunkový jazyk je nezvukový jazyk, avšak má svoju gramatiku, ktorá nie je závislá od hovoreného jazyka, túto gramatiku treba dodržať. V opačnom prípade bez používania hlasu sa môže použiť i posunkovaný jazyk (v našom prípade posunkovaná slovenčina), ktorý je už závislý na gramatike hovoreného jazyka.

16. Termíny posunkový jazyk a posunková reč sú zhodné?

Nie. Jazyk je systém znakov (napr. slov alebo posunkov) slúžiaci ku komunikácii ľudí a reč je realizáciou tohto systému v konkrétnych, individuálnych prejavoch, čiže konkrétnu správu, ktorú vysloví hovoriaci na základe svojej znalosti jazyka. Keďže sa jedná o posunkový jazyk, musí vychádzať z jazyka, ktorý používajú Nepočujúci, rodení hovoriaci v tomto jazyku. Lenže u nás sa termín posunková reč používa, prenikol i do legislatívy, avšak z hľadiska jazykovedy je nezmyselný. Jazykoveda prísne rozlišuje jazyk a reč.

17. Je potrebná mimika pri používaní posunkového jazyka?

Áno. Nemanuálne prostriedky (mimika, pozície a pohyby hlavy a hornej časti trupu) sú pevnou súčasťou vyjadrovania sa v posunkovom jazyku. Nemanuálne prostriedky signalizujú napr. výber medzi dvoma možnosťami, podmienku, zápor, otázku a pod.

18. Je posunkový jazyk inštinktívny?

Nie. Dieťa si musí osvojovať posunkový jazyk.     

 

Autor: PaedDr. Roman Vojtechovský 

Zdroj: http://www.myslim.sk/index.php/kurz-slovenskeho-posunkoveho-jazyka/myty-a-fakty

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.