Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky

eznamka

 

Prehľad skupín vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky sú vozidlá, ktoré nemajú povinnosť uhradiť (zaplatiť) diaľničnú známku za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“). V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“ alebo „Zákon“) od úhrady diaľničnej známky sú oslobodené vozidlá a jazdné súpravy:

 • Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) vrátane ministerstvom vnútra určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
 • Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo obrany“) vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených ministerstvom obrany,
 • ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie severoatlantickej zmluvy,
 • ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu,
 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické podľa osobitného predpisu,
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu,
 • Národného bezpečnostného úradu,
 • Slovenskej informačnej služby.

Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky s povinnosťou registrácie do systému

Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa vzťahuje na prevádzkovateľov vybraných skupín vozidiel alebo jazdných súprav, len ak sú tieto vozidlá/jazdné súpravy zaregistrované v systéme Správcu výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.) v zmysle § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení. Povinnosť registrácie do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok majú nasledujúce vozidlá alebo jazdné súpravy:

 • základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, obecných alebo mestských hasičských zborov, obecnej polície a Slovenského červeného kríža,
 • správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu okrem koncesionára,
 • ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu zdravotne ťažko postihnutého (ZŤP) v súlade s § 17 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • ktorých prevádzkovateľom je osoba, ktorá používa vozidlo na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 50/2012 Z. z. v platnom znení a neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a o tomto vozidle účtuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • ktorých prevádzkovateľom je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení,
 • cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
 • historické podľa osobitného predpisu,
 • finančnej správy podľa osobitného predpisu.

Prevádzkovateľ vyššie uvedeného vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodenej od úhrady diaľničnej známky je povinný podať Prevádzkovateľovi systému (spoločnosti SkyToll) žiadosť o registráciu predmetného vozidla/jazdnej súpravy do centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok, a to prostredníctvom formulára „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“. Prevádzkovateľ vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky je spolu so žiadosťou povinný predložiť aj doklady preukazujúce osobu prevádzkovateľa vozidla a/alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky a dôvod oslobodenia.

O posúdení a vybavení žiadostí o registrácii vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), v ktorého kompetencii je aj doručenie príslušného rozhodnutia/potvrdenia o registrácii a/alebo o zamietnutí registrácie vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničných známok prevádzkovateľovi predmetného vozidla/jazdnej súpravy.

Prevádzkovateľ vozidla/vodič vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky môže užívať vymedzené úseky ciest bez úhrady diaľničnej známky výlučne na základe potvrdenia o registrácii vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky vystaveného Správcom úhrady diaľničnej známky.

Presný zoznam dokladov a údajov potrebných na predloženie žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj samotný postup registrácie je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej zámky. Samotný formulár „Žiadosť o registráciu Vozidla oslobodeného od úhrady Diaľničnej známky“ je k dispozícii v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie.

Medzi vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení patria aj vozidlá a/alebo jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností podľa osobitného predpisu (ďalej zjednodušene „vozidlá/jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek“).

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky má povinnosť zaregistrovať vozidlá/jazdné súpravy ozbrojených síl alebo civilných zložiek oslobodených od úhrady diaľničnej známky pred začatím užívania vymedzených úsekov ciest. Presný zoznam údajov potrebných k registrácii týchto vozidiel a/alebo jazdných súprav je uvedený v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej zámky.

Všetky ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľov vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky upravujú príslušné ustanovenia § 7 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení.

Zdroj: https://eznamka.sk/sk/spoplatnene-vozidla/oslobodene-vozidla

 

Add new comment

Restricted HTML

 • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.