Powered by

Objavte znovu web!
.Tradícia.
Tradičné aktivity Nepočujúcich a osôb s poruchou sluchu na Slovensku:

1. Medzinárodný deň Nepočujúcich

   Prvý Svetový kongres Svetovej federácie Nepočujúcich (www.wfdeaf.org) sa uskutočnil v septembri 1951. Oslavy Medzinárodného týždňa a dňa Nepočujúcich sú pripomienkou z tejto historickej udalosti.
   Prvýkrát sa konala akcia Medzinárodného dňa Nepočujúcich od roku 1958 v každom štáte vo svete i v Československu. To vyplývalo zo Svetového kongresu Svetovej federácie Nepočujúcich, 2. septembra 1957 v Ríme, ktoré uznieslo každú štvrtú septembrovú nedeľu usporiadať v jednotlivých krajinách Medzinárodný deň Nepočujúcich. Potom od roku 1978 v čase dohody rozdelenia tejto akcie medzi Čechmi a Slovákmi sa táto akcia robila zvlášť.
   Zámerom Medzinárodného dňa Nepočujúcich je oboznámiť politikov, verejnú správu a širokú verejnosť s úspechmi Nepočujúcich a o účasti komunity Nepočujúcich. Tieto dni sú tiež ukážkou solidarity medzi Nepočujúcimi a ich prívržencami a sú využívané ako čas na povzbudenie väčšieho úsilia presadzovať práva Nepočujúcich.
   Usporiadanie každoročnej septembrovej akcie Medzinárodného dňa Nepočujúcich v súčasnosti patrí výlučne občianskemu združeniu Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS), pretože je členom Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD). Predchodcami tejto akcie boli najprv Zväz invalidov v Slovenskej socialistickej republike (akcia prebiehala v rokoch 1978-1989), potom Slovenský zväz sluchovo postihnutých (1990 - 2006) a v súčasnosti ANEPS (2007 - doteraz).

   História usporiadania Medzinárodného dňa Nepočujúcich na Slovensku:

• 1978 – Košice                  • 1989 – Spišská Nová Ves                • 2000 – Košice                • 2011 – Nové Zámky

• 1979 – Bratislava             • 1990 – Trnava                               • 2001 – Senica                • 2012 – Trenčín

• 1980 – Košice                  • 1991 – Lučenec                              • 2002 – Prešov

• 1981 – Bratislava             • 1992 – Topoľčany                           • 2003 – Nitra

• 1982 – Prešov                 • 1993 – Košice                                • 2004 – Poprad

• 1983 – Lučenec               • 1994 – Trenčín                               • 2005 – Bratislava

• 1984 – Trenčín                • 1995 – Hlohovec                             • 2006 – Žilina

• 1985 – Zvolen                 • 1996 – Martin                                 • 2007 – Zvolen

• 1986 – Bratislava            • 1997 – Bratislava                            • 2008 – Nové Zámky

• 1987 – Nové Zámky        • 1998 – Púchov                                • 2009 – Lučenec

• 1988 – Žilina                   • 1999 – Nové Zámky                        • 2010 – Bratislava


2. Slovenský deň Nepočujúcich

   Okrem Medzinárodného dňa Nepočujúcich sa na Slovensku už v poslednej dobe tradične koná Slovenský deň Nepočujúcich.
Zámer Slovenského dňa Nepočujúcich je zhodný so zámerom Medzinárodného dňa Nepočujúcich. Usporiadanie septembrovo-októbrovej akcie Slovenského dňa Nepočujúcich patrí občianskemu združeniu Slovenský zväz nepočujúcich.

   História usporiadania Slovenského dňa Nepočujúcich:

• 2009 – Zavar (okr. Trnava)

• 2010 – Hlohovec

• 2011 - Bratislava

• 2012 - Prievidza

3. Festival záujmovo-umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí

   Cieľom festivalu je, aby široká verejnosť spoznala nádejné talenty detí a mládeže so sluchovým postihnutím a kultúru komunity Nepočujúcich.
   Hlavným organizátorom festivalu bol až do roku 2003 Slovenský zväz sluchovo postihnutých v Bratislave vždy v spolupráci so základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím. Od roku 2006, po zrušení zväzu, sa stala hlavným organizátorom podujatia Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom v spolupráci so Základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnou na Drotárskej ceste v Bratislave.

História festivalov záujmovo umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí:

• 1991 – Kremnica              • 2003 – Kremnica              

• 1992 – Bratislava             • 2004 – Bratislava                      

• 1993 – Lučenec                • 2005 – Prešov                           

• 1994 – Prešov                  • 2006 – Bratislava                         

• 1995 – Levoča                  • 2007 – Bratislava                    

• 1996 – Kremnica              • 2008 – Bratislava                         

• 1997 – Bratislava             • 2009 – Bratislava                           

• 1998 – Lučenec                • 2010 – Bratislava                          

• 1999 – Prešov                  • 2011 – Bratislava                            

• 2000 – Košice                                       

• 2001 – Levoča                   


4. Benefičný koncert Počuť srdcom

   Súčasťou festivalu záujmovo- umeleckej činnosti sluchovo postihnutých detí je už tradične aj benefičný koncert Počuť srdcom.

História benefičných koncertov Počuť srdcom:

• 1994 – Trenčín                    • 2005 – Prešov              

• 1995 – Levoča                    • 2006 – Bratislava                      

• 1996 – Žiar nad Hronom      • 2007 – Bratislava                           

• 1997 – Bratislava               • 2008 – Bratislava                         

• 1998 – Lučenec                  • 2009 – Bratislava                    

• 1999 – Prešov                    • 2010 – Bratislava                         

• 2000 – Košice                    • 2011 – Bratislava                           

• 2001 – Levoča                                           

• 2003 – Žiar nad Hronom                                     

• 2003 – Trenčín                                         

• 2004 – Bratislava                   


5. Medzinárodný halový futbalový turnaj nepočujúcich žiakov do 16 rokov

   Medzinárodný turnaj v halovom futbalovom turnaji nepočujúcich žiakov do 16 rokov sa uskutočňuje pravidelne v týždni koncom júna – začiatkom júla od roku 1993 v Prešove. Toto športové podujatie je jediné svojho druhu na svete.
   Podstatnou myšlienkou organizovania tejto jedinečnej športovej akcie bolo okrem preukázania športového majstrovstva aj stretnutie nepočujúcich detí z čo najväčšieho počtu krajín sveta. Je to jedna z mála príležitosti reprezentovať svoju krajinu, propagovať jej prírodné bohatstvá, život ľudí a pod.
   Organizátorom turnaja je občianske združenie Športový klub nepočujúcich detí. Viac o turnaji si môžete pozrieť na webovej stránke www.sknd.kryha.sk, zároveň v organizačnom poriadku - tu.
6. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov

   Celoštátne športové hry sluchovo postihnutých žiakov v bývalom Československu, v súčasnej Slovenskej republike sú vyvrcholením celoročnej prípravy žiakov so sluchovým postihnutím. Nadväzujú na vzdelávaciu oblasť Zdravie a pohyb na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov so sluchovým postihnutím na základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoživotnej pohybovej aktivity.
   V súčasnosti žiaci so sluchovým postihnutím súťažia v ľahkej atletike chlapcov a dievčat, v basketbale dievčat, vo futsale chlapcov a v stolnom tenise dievčat. Vtedy sa súťažilo v hádzanej dievčat, v brannom preteku chlapcov a dievčat a v plávaní chlapcov a dievčat.
   Vyhlasovateľom Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov je Ministerstvo školstva SR. Spoluvyhlasovateľmi Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov sú krajské školské úrady v pôsobnosti, ktorých sú jednotlivé základné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím a organizátormi sú základné školy pre žiakov so sluchovým postihnutím.

   História uskutočnenia Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov. Začalo sa to, keď sa 22. mája 1964 schádzali do Ivančíc chlapci a dievčatá zo Základnej deväťročnej školy internátnej pre nepočujúcich Vo Valašskom Meziříčí a Základnej škole internátnej pre deti so zvyškami sluchu na Svätom Kopečku pri Olomouci, aby sa stretli s ivančickými nepočujúcimi v atletike, futbale, hádzanej a stolnom tenise. Nikto ešte netušil, že vlastne sa vytvoril základ pre akciu. Skúsenosti z týchto hier bolo použité pri celoštátnej spartakiáde v Prahe. Cvičiteľský zbor, ktorý pripravoval a riadil spartakiádne vystúpenie a športové súťaže, vypracoval propozície pre ďalší ročník týchto hier. Usporiadateľom bola poverená vždy niektorá škola pre žiakov so sluchovým postihnutím.

Prehľad jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Československa:

• 1965 – Praha (Zväz invalidov)            • 1976 – Levoča                                                                          • 1987 – Kyjov

• 1966 – Ivančice                                • 1977 – Praha (Holečkova)                                                          • 1988 – Lučenec

• 1967 – Kremnica                               • 1978 – Lučenec                                                                         • 1989 – Praha (Ječná)

• 1968 – Praha (Zväz invalidov)            • 1979 – Liberec                                                                          • 1990 – Plzeň

• 1969 – Prešov                                   • 1980 – Prešov                                                                          • 1991 – Bratislava (Drotárska)

• 1970 – Bratislava (Hrdličkova)            • 1981 – Hořičky (okres Náchod v Královohradeckom kraji) (Pardubice)           • 1992 – Liberec

• 1971 – Valašské Meziříčí                    • 1982 – Brno                                                                             • 1993 – Ostrava

• 1972 – Svätý Kopeček (Olomouc)       • 1983 – Bratislava (Hrdličkova)                                                  • 1994 – Banská Bystrica (Kremnica)

• 1973 – Kremnica                               • 1984 – Svätý Kopeček (Olomouc)                                              • 1995 – České Budějovice

• 1974 – Ivančice                                • 1985 – Valašské Meziříčí     

• 1975 – Plzeň                                     • 1986 – LevočaPrehľad nadväzujúcich jednotlivých ročníkov Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov podľa miesta konania na území Slovenska:

• 1996 – Levoča                                      • 2007 – Levoča

• 1997 – Lučenec                                    • 2008 – Lučenec

• 1998 – Bratislava (Hrdličkova)               • 2009 – Bratislava (Hrdličkova)

• 1999 – Prešov                                      • 2010 – Prešov

• 2000 – Bratislava (Drotárska)                • 2011 – Bratislava (Drotárska)

• 2001 – Kremnica                   

• 2002 – Levoča                   

• 2003 – Lučenec                                           

• 2004 – Bratislava (Hrdličkova)                                     

• 2005 – Prešov                                         

• 2006 – Bratislava (Drotárska)                   

Použitá literatúra:
1. XIII. Celostátní sportovní hry sluchově postižené mládeže. Praha – 20.-23.6.1977.
2. XIV. Celoštátne športové hry sluchovo postihnutej mládeže. Lučenec, 21.-26. Júna 1978.
3. Slovenská republika. Organizačný poriadok Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Slovenskej republike. In Organizačný poriadok Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov v Slovenskej republike. 2010, s. 1-4. Dostupné tiež na WWW: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/ Sutaze/Sutaze_SpecS/08_OP_SPZ.pdf
4. WAGNEROVÁ, Tereza. Osobný e-mail. [2011-9-9]


Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk