Powered by

Objavte znovu web!
.Posunkový jazyk.
Slovenská prstová abeceda

   Jednoručná        Dvojručná    

Internetový slovník slovenského posunkového jazyka:

http://infosluch.sk/signs/

Články o posunkovom jazyku

23.6.2011
Výskum informovanosti a uvedomenia posunkového jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím   
Zdroj: HANÁKOVÁ, A. - POTMÉŠIL, M. - POTMĚŠILOVÁ, P. - VÍTOVÁ, J. Výskum informovanosti a uvedomenia posunkového jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím. (cit. 14.6.2011). Dostupné na http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf
16.6.2011
Posunkový jazyk a jeho rola v rozvoji osobnosti dieťaťa s ťažkým sluchovým postihnutím   
Zdroj: LANGER, J. Posunkový jazyk a jeho rola v rozvoji osobnosti dieťaťa s ťažkým sluchovým postihnutím (cit. 14.6.2011). Dostupné na http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf#page=110
16.5.2011
Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich   
Zdroj: ŠTEFÁNIK, J. – GROMA, M. Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich. In Varia II [zborník]. 1993. Dostupné na http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/2/>
13.5.2011
Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku   
Zdroj: VOJTECHOVSKÝ, Roman. 2010. Nemanuálne prostriedky v slovenskom posunkovom jazyku, resp. českom posunkovom jazyku. In Rara avis : Zborník z VII. medzinárodnej konferencie študentov a doktorandov. Trnava : FF UCM, 2010. ISBN 978-80-8105-194-4, s. 139-144.
13.5.2011
Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u nepočujúcich detí   
Zdroj: TARCSIOVÁ, Darina. 2001. Osvojovanie si posunkového jazyka ako primárneho jazyka u nepočujúcich detí. In Efeta-otvor sa 2000. Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Bratislava : PdF UK, 2001. ISBN 80-88868-68-8, s. 170-174.
13.5.2011
V čom sa líši slovenský posunkový jazyk od posunkovanej slovenčiny?   
Zdroj: VOJTECHOVSKÝ, Roman. 2010. V čom sa líši slovenský posunkový jazyk od posunkovanej slovenčiny? In Infonep. ISSN 1337-5679. 2010, roč. IV. č. 1, s. 13.
13.5.2011
Status qou a perspektíva prirodzeného posunkového jazyka   
Zdroj: CSONKA. Štefan. 2001.Status qou a perspektíva prirodzeného posunkového jazyka. In Efeta-otvor sa 2000. Komplexná starostlivosť o deti a mládež so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami. Bratislava : PdF UK, 2001. ISBN 80-88868-68-8, s. 143-148.
15.4.2011
Ku štandardizácii posunkových jazykov   Zdroj: MLADOVÁ, P. 2007. Ke standardizaci znakových jazyků. In Infozpravodaj, roč. 15, 2007, č. 2, s. 20.15.4.2011
Ľudský mozog a posunkový jazyk   Zdroj: Zdroj: ŠMÍDOVÁ, M. 2002. Lidský mozek a znakový jazyk. In Infozpravodaj, roč. 10, 2002, č. 3-4, s. 8-9.

   

17.1.2011
Posunkový jazyk v oblasti sexuality na príklade pohlavného styku   Text: Dagmar MARKOVÁ, Anna ŠMEHILOVÁ, Ivan LUKŠÍK   
Zdroj: MARKOVÁ, Dagmar - ŠMEHILOVÁ, Anna - LUKŠÍK, Ivan. Posunkový jazyk v oblasti sexuality na príklade pohlavného styku. In Sexuality III. : zborník vedeckých príspevkov [elektronický zdroj]. Editorka Dagmar Marková ; odborní recenzenti Peter Jusko, Barbora Matejovičová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 50-62. ISBN 978-80-8094-745-3.Type: AED
28.10.2010
Ako je posunkový jazyk spracovaný v mozgu?   Text: Jitka Motejzíková   Zdroj: Infozpravodaj, roč. XVIII, 2010, č. 1, s. 24-25

       
26.10.2010
Dejiny výskumu posunkového jazyka u nás a v zahraničí   Text: Jitka Motejzíková   
Zdroj: Infozpravodaj, roč. XVII, 200$9, č. 1, s. 14-15

   

11.10.2010
Varianty posunkového jazyka

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209562221800019-televizni-klub-neslysicich/

24.8.2010
Posunková reč sa v regiónoch líši, iná je v Košiciach a iná v Bratislave   
Zdroj: http://dennik.pravda.sk/Pravda.aspx?datum=19.7.2010Reakcia na tento článok od Romana Vojtechovského - Tu.

3.8.2010
Slovenský posunkový jazyk   Text: Ingrid Rebrová
13.5.2010
Výskum komunikácie nepočujúcich. Český posunkový jazyk   Text: Alena Macurová, Ivana Homoláčová, Václav Ptáček   
Zdroj: http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/downloads/studie_SaFZJ.pdf
13.5.2010
Jazyky nepočujúcich   Text: Linda Awadová   Zdroj: http://scholar.google.sk
12.4.2010
Základný jazykový kurz pre rodičov sluchovo postihnutých detí. Posunkový jazyk.   Text: Klaudia Guštafíková   Zdroj: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/poradna_4.htm
12.4.2010
Počuť očami   Text: Klaudia Guštafíková   Zdroj: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/poradna_4.htm
12.4.2010
Moje prvé posunky   Text: Klaudia Guštafíková   Zdroj: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/poradna_4.htm
12.4.2010
Vidieť namiesto počuť   Text: Klaudia Guštafíková   Zdroj: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/poradna_4.htm
10.2.2010
Využitie posunkového jazyka u detí s KI   Text: Iva Jungwirthová
3.2.2010
Ako ďalej s posunkovým jazykom, ako s tlmočením?   Text: Alena Macurová
3.2.2010
Gestá a mimika - a dorozumievanie nepočujúcich   Text: Alena Macurová
30.1.2010
Vzťahy jazyka a myslenia   Text: Alena Macurová
30.1.2010
Poznávame český posunkový jazyk II. - Slovesá a ich typy   Text: Alena Macurová, Petra Bímová
30.1.2010
Poznávame český posunkový jazyk   Text: Alena Macurová
9.1.2010
Odborný seminár z V. Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich   Zdroj: effeta.sk/wp-content/uploads/2008/10/zbornik_03_sk.pdf
23.12.2009
Ošetrovateľská starostlivosť pre nepočujúcich a zdravotníctvo v ČR   Zdroj: www.vzsp5.cz/vzs/aktivity/eu/eu/pdf/EU_Seminar_sbornik.pdf
14.12.2009
Jazyk posunkový – jazyk prirodzený   Text: Petra Bímová
14.12.2009
Ikonicita a arbitrárnosť v posunkovom jazyku   Text: Darina Tarcsiová
1.12.2009
Posunkový jazyk alebo znakový jazyk - je to dilema? Nie!   Text: Roman Vojtechovský
16.8.2009
Historické zmeny formy posunkov   Text: Roman Vojtechovský
11.6.2009
Slovenské posunky sa majú zjednotiť? Nie!   Text: Roman Vojtechovský
26.2.2009
Slovenský posunkový jazyk má malú posunkovú zásobu?   Text: Roman Vojtechovský
9.12.2008
Posunkový jazyk je neverbálna komunikácia?   Text: Roman Vojtechovský
9.12.2008
Posunkový jazyk je medzinárodný? Nie!   Text: Roman Vojtechovský
24.11.2008
Je jazykoveda posunkového jazyka v úpadku či v prebudení?   Text: Roman Vojtechovský
14.11.2008
Má posunkový slovenský jazyk svoju metaforu?   Text: Roman Vojtechovský
18.9.2008
Posunkový jazyk je sústava gest? Nie!   Text: Roman Vojtechovský

Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk