Nerušené ticho

Obsah: V beduínskej dedine El-Sayed žije 3 000 obyvateľov, 125 z nich je Nepočujúcich. Takmer každá rodina má aspoň jedného Nepočujúceho člena a všetci obyvatelia, aj tí počujúci, dokážu komunikovať posunkovým jazykom. Dalo by sa povedať, že ľudia v tejto dedine sú si vďaka tomuto spoločnému údelu veľmi blízki, ale napriek tomu sa aj tu objavujú problémy. Starší ľudia komunikujú svojim vlastným jazykom – el-sayedským beduínskym posunkovým jazykom, zatiaľ čo mladšia generácia už študovala na školách izraelský posunkový jazyk. Navyše mladí ľudia väčšinou vedia písať v hebrejčine, ale ich matky poznajú len arabčinu. Tým sa komunikácia medzi členmi stáva ťažšia. Ďalším problémom je názorový rozpor medzi obyvateľmi, a to predovšetkým v otázke zavádzania kochleárnych implantátov u detí. Mladí ľudia totiž na svoje sluchové postihnutie nenahliadajú vôbec negatívne a so zavádzaním implantátov nesúhlasia. Napriek tomu sa jedna z rodín rozhodla nechať svojmu najmladšiemu potomkovi tento implantát zaviesť. Malý Muhammad sa tak stal jediným členom dediny s kochleárnym implantátom. Nízka informovanosť však zapríčinila značné sklamanie Muhammadových rodičov, ktorí nemali ani tušenie, aká zložitá bude cesta k prvým slovám.