Powered by

Objavte znovu web!

.Iné príspevky.
10.2.2012
Prednáška o online tlmočenie APPN
Zdroj: ÖFEROVÁ, Marta. Přednáška o online tlumočení APPN. INFO – Zpravodaj. 2012, č. 2, s. 5-6, 2012-01-27 [cit. 2012-02-07].
2.2.2012
Diskriminácia nepočujúcich u súdu
Zdroj: WINTER, J. Diskriminace neslyšících u soudu. Můžeš. 2009, roč. 17, č. 5, s. 14-15.
24.1.2012
Kochleárne implantácie a spoločenstvo a kultúra nepočujúcich
Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. Kochleární implantace a společenství a kultura neslyšících. Info-Zpravodaj. 2005, roč. 13, č. 3, s. 16-17.
Dostupný z WWW: http://ruce.cz/clanky/140-kochlearni-implantace-a-spolecenstvi-a-kultura-neslysicich
24.1.2012
Čo je to kultúra Nepočujúcich?
Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. Co je to kultura Neslyšících? Info-Zpravodaj. 2005, roč. 13, č. 4, s. 3.
Dostupný z WWW: http://ruce.cz/clanky/131-co-to-je-kultura-neslysicich.
24.1.2012
Neverím, že by nepočujúci úplne zmizli
Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. – DINGOVÁ, N. Nevěřím, že by neslyšící úplně zmizeli. Rozhovor s Radkou Novákovou. Info-Zpravodaj. 2005, roč. 13, č. 4, s. 11-14.
Dostupný z WWW: http://ruce.cz/clanky/133-neverim-ze-by-neslysici-uplne-zmizeli.
24.1.2012
Vývoj posunkového jazyka u nepočujúcich detí
Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. Vývoj znakového jazyka u neslyšících dětí. Info-Zpravodaj. 2006, roč. 14, č. 2.
Dostupný z WWW: http://ruce.cz/clanky/127-vyvoj-znakoveho-jazyka-u-neslysicich-deti.
21.10.2011
Medzinárodné sympózium "Vzdelávanie prostredníctvom posunkového jazyka".
Zdroj: Myslímovinky [online]. 2011, 9, [cit. 2011-10-04].
Dostupný z WWW: http://myslim.sk/myslimovinky/myslimovinky13.pdf.
21.10.2011
Nová éra: Účasť a spolupráca Nepočujúcich.
Zdroj: Myslímovinky [online]. 2011, 8, [cit. 2011-10-04].
Dostupný z WWW: http://myslim.sk/myslimovinky/myslimovinky12.pdf.
23.9.2011
Komunikácia so sluchovým postihnutím v ošetrovateľskej praxi
Zdroj: ONDRIOVÁ, I., et al. In Cesta k modernímu ošetøovatelství XII. [online]. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2010 [cit. 2011-09-23].
Dostupné z WWW: www.fnmotol.cz/userfiles/File/Sbornik.pdf#page=43
23.9.2011
Kreativita v práci so sluchovo znevýhodneným pacientom   
Zdroj: FERTA¼OVÁ, T.; SLANINKOVÁ, J. ; GALDUNOVÁ, H. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XII. [online]. Praha : Fakultní nemocnice v Motole, 2010 [cit. 2011-09-23].
Dostupné z WWW: www.fnmotol.cz/userfiles/File/Sbornik.pdf#page=43
23.9.2011
Študenti so sluchovým postihnutím na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Zdroj: TARCSIOVÁ, D. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2011-09-23].
Dostupné z WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf#page=18
23.9.2011
Znakový jazyk, tlumočnictví a vizualizace na vysokých školách z pohledu Masarykovy univerzity
Zdroj: KUČERA, P.; PEŇÁZOVÁ, D. ; PEŇÁZ, P. In Pro plný život 2008 [online]. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008 [cit. 2011-09-23].
Dostupné z WWW: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf#page=18
16.8.2011
Štandardy školenia a zamestnávanie vo firmách   
Zdroj: Standardy školení a zamìstnávání ve firmách. [s.l.] : JOS, [2008]. 15 s. Dostupné z WWW: http://www.jos-eu.org/downloads/WPs/WP230/Standardy_skoleni_%20zamestnavani_ve_firmach_CZ.PDF.
16.8.2011
Kultúrne a jazykové zručnosti pre počujúcich   
Zdroj: Kulturní a jazykové dovednosti pro slyšící. [s.l.] : JOS, [2008]. 22 s. Dostupné z WWW: http://www.jos-eu.org/downloads/WPs/WP220/Kulturni_a_jazykove_dovednosti_pro_slysici_CZ.PDF.
16.8.2011
Seminár: Job Open with Sign Language - doplòujúci kurz pre školiteľa mechatroniky   
Zdroj: Semináø: JOS doplòující kurz pro školitele mechatroniky. [s.l.] : JOS, [2008]. 32 s. Dostupné z WWW: http://www.jos-eu.org/downloads/WPs/WP25/JOS_doplnujici_kurz_pro_skolitele_mechatroniky_CZ.PDF
15.8.2011
Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím   
Zdroj: KIGYÓSI, M. Pomôcky pre študentov so sluchovým postihnutím. In Kompenzaèné pomôcky a asistenèné technológie pre študentov so zdravotným postihnutím [online]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011 [cit. 2011-08-05]. Dostupné z WWW: http://cezap.sk/publikacie/kompenzacne-pomocky-a-asistencne-technologie-pre-studentov-so-zdravotnym-postihnutim/kompenzacne_pomocky.pdf/view.
15.8.2011
S odvahou do života   
Zdroj: PANÁČKOVÁ, V. S odvahou do života. In MENDELOVÁ, Elena. Kam smerujeme a ako sa nám darí... Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 7-10. Dostupné z WWW: http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/Kam%20smerujeme.pdf/view
15.8.2011
Ako zvláda štúdium na vysokej škole so sluchovým postihnutím   
Zdroj: LENÈÉŠ, M. Ako zvláda štúdium na vysokej škole so sluchovým postihnutím. In MENDELOVÁ, Elena . Kam smerujeme a ako sa nám darí.... Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 7-10. Dostupné z WWW: http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/Kam%20smerujeme.pdf/view
15.8.2011
Mám titul Mgr. art. :)   
Zdroj: PAULOVIČOVÁ, B. Mám titul Mgr. art. :). In MENDELOVÁ, Elena . Kam smerujeme a ako sa nám darí.... Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 7-10. Dostupné z WWW: http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/Kam%20smerujeme.pdf/view
6.7.2011
10 obvyklých omylov o ohluchnutých osobách   
Zdroj: Vìra Strnadová. Dostupné na http://prepis.cun.cz/doc/archiv/10_omylu_o_ohluchlych_osobach.pdf
6.7.2011
Desatoro komunikácie s osobami so sluchovým postihnutím   
Zdroj: Vìra Strnadová. Dostupné na http://prepis.cun.cz/doc/archiv/Letak_Prepis.pdf
28.6.2011
Systém Polygraf pre sledovanie zápisu hovoreného prejavu v reálnom čase   
Zdroj: http://www.gong.cz/system-polygraf-pro-sledovani-zapisu-mluveneho-projevu-v-realnem-case/2011/05/16
28.6.2011
Systém pre sledovanie textového zápisu výuèby v reálnom èase   
Zdroj: http://www.teiresias.muni.cz/?chapter=8-4
28.6.2011
Kurz komunikácie so sluchovo postihnutými   
Zdroj: http://www.teiresias.muni.cz/download/komunikace-sluchove-postizeni.pdf
28.6.2011
Manuál základných postupov jednania pri kontakte so študentom so sluchovým postihnutím na vysokej škole   
Zdroj: http://is.muni.cz/th/29868/pedf_d/Dolezalova_manual_final.pdf
20.6.2011
Identifikácia a analýza informaèných a vzdelávacích potrieb rodièov detí so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovaných podmienkach   
Zdroj: SUROVÁ, A. - TARCSIOVÁ, D. Identifikácia a analýza informaèných a vzdelávacích potrieb rodièov detí so sluchovým postihnutím vzdelávaných v integrovaných podmienkach (cit. 14.6.2011). Dostupné na http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf#page=110
20.6.2011
Rodinné èítanie u malých nepočujúcich detí   
Zdroj: PTÁÈKOVÁ, K. Rodinné èítanie u malých nepoèujúcich detí (cit. 14.6.2011). Dostupné na http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/e-pedagogium_2010/e-pedagogium_2-2010_mimoradne.pdf#page=110
20.6.2011
Základy pedagogiky sluchovo postihnutých   
Zdroj: http://www.displus.sk/studijne_materialy.pdf#page=57
16.5.2011
Bilingvizmus alebo semilingvizmus   
Zdroj: ŠTEFÁNIK, J. – GROMA, M. Bilingvizmus alebo semilingvizmus. In Varia III [zborník]. 1994. Dostupné na http://www.juls.savba.sk/ediela/varia/3/>
13.5.2011
Etika v práci tlmoèníka pre osoby so sluchovým postihnutím.   
Zdroj: GAJDOŠOVÁ, P. Etika v práci tlmoèníka pre osoby so sluchovým postihnutím. (cit. 6.5.2011). Dostupné na internete: www.kpsv.fsvaz.ukf.sk/PhD%20konf%202010/SUBORY/PDF/65_Gajdosova_P.pdf
5.5.2011
Profesionálny tlmočník posunkového jazyka pri pôrode   
Zdroj: MOUDRÁ, A. 2010. Profesionální tlumoèník znakového jazyka u porodu. In Infozpravodaj, roè. 18, 2010, è. 3, s. 20.
5.5.2011
Novinky na poli informačných a komunikačných technológií pre nepočujúcich   
Zdroj: FELGEROVÁ, J. Novinky na poli informaèních a komunikaèních technologií pro neslyšící. In Info-Zpravodaj, 2011, è. 4, s. 16-17.
5.5.2011
Mám stratu 96% a môžem telefonovať   
Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. – JUNGWIRTHOVÁ, I. 2010. Mám ztrátu 96% a mohu telefonovat. In Infozpravodaj, roè. 18, 2010, è. 4, s. 9.
5.5.2011
Konferencia "Technológia a vzdelávanie nepočujúcich"   
Zdroj: FALTÍNOVÁ, R. – SKLENÁK, T. 2010. Konference „Technologie a vzdìlávání neslyšících. In Infozpravodaj, roè. 18, 2010, è. 4, s. 22-23.
20.4.2011
Úvodní poznámky k tlumočení (český jazyk – český znakový jazyk).
Zdroj: ŠEBKOVÁ, H. 2006. Úvodní poznámky k tlumočení (český jazyk – český znakový jazyk). In Infozpravodaj, roè. 14, 2006, č. 4, s. 7-10.

            
20.4.2011
Chcete si na chvíli vyzkoušet, co to znamená být tlumoèníkem? Tlumoènická dilemata – otázky - odpovìdi.   Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. 2010. Chcete si na chvíli vyzkoušet, co to znamená být tlumoèníkem? Tlumoènická dilemata – otázky - odpovìdi. In Infozpravodaj, roè. 18, 2010, è. 4, s. 15-16.

      
20.4.2011
Nepøekážet, jenom být místo mluvení nebo ukazování, nic víc.   Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. 2010. Nepøekážet, jenom být místo mluvení nebo ukazování, nic víc. In Infozpravodaj, roè. 18, 2010, è. 4, s. 22-24.

            
15.4.2011
Bariéry pre nepoèujúcich vo verejnej doprave.   Zdroj: Bariéry pro neslyšící ve veøejné dopravì. In Infozpravodaj, roè. 17, 2009, è. 4, s. 20-21.

      
15.4.2011
Pre nepoèujúcich vo Fínsku boli prelomové sedemdesiate roky 20. storoèia.   Zdroj: MOTEJZÍKOVÁ, J. 2005. Pro neslyšící ve Finsku byla pøelomová sedmdesátá léta 20. století. In Infozpravodaj, roè. 13, 2005, è. 4, s. 21-23.

             
8.1.2011
Postoj majoritnej spoloènosti ku sluchovo postihnutým a jeho odraz v terminológii   Text: Jana Petøíková   
Zdroj: http://scholar.google.sk
8.1.2011
Videokonferencia pre nepoèujúcich   Text: Tomáš Sklenák
8.1.2011
Trendy vo výuèbe cudzieho jazyka u žiakov so sluchovým postihnutím   Text: Michaela Vladovièová   
Zdroj: http://www.ksubb.sk/files/trendy_v_SP_sek_1.pdf
8.1.2011
Manažment v poradenstve u klientov so sluchovým postihnutím   Text: Klaudia Guštafíková   
Zdroj: http://www.ksubb.sk/files/trendy_v_SP_sek_3.pdf
21.12.2010
Kultúra Nepoèujúcich

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562221800010-televizni-klub-neslysicich/

9.12.2010
Rozvoj jazyka a komunikácie u malých detí   Text: Kristina Kratochvílová   
Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVII, 2009, è. 1, s. 25-26

          
9.12.2010
Sociolingvistické a pragmatické aspekty výuèby èeštiny ako cudzieho jazyka pre èeských nepoèujúcich   Text: Marie Komorná   
Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVI, 2018, è. 2, s. 16-18

              
9.12.2010
Keï Nepoèujúci rozprávajú príbehy...   Text: Jitka Motejzíková   
Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVIII, 2010, è. 1, s. 13-15

              
8.11.2010
Umelecké tlmoèenie (2.èas) - divadlo   Text: Kateøina Èervinková Houšková - Naïa Dingová   
Zdroj: Infozpravodaj, XVI. roè., 2008, è. 1, s. 6-8

              
8.11.2010
Umelecké tlmoèenie (1. èas) - hudba a spev   Text: Kateøina Èervinková Houšková - Naïa Dingová   
Zdroj: Infozpravodaj, XV. roè., 2007, è. 4, s. 15-17

              
3.11.2010
Študenti so SP na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave   Text: Darina Tarcsiová   
Zdroj: http://proplnyzivot.osu.cz/test/soubory/sbornik.pdf
28.10.2010
Ako je posunkový jazyk spracovaný v mozgu?   Text: Jitka Motejzíková   Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVIII, 2010, è. 1, s. 24-25

       
28.10.2010
Sú nepoèujúci kultúrnou menšinou?   Text: Petr Fabian   Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVIII, 2010, è. 1, s. 22-23

       
28.10.2010
Rozhovor s Petrom Vysuèkom - Stále ešte žijeme v dobe, kedy si poèujúci myslia, že nepoèujúci sú hlúpi   
Zdroj: Infozpravodaj, roè. XVIII, 2010, è. 1, s. 17-21

               

   
4.10.2010
Rozhovor s Darinou Tarcsiovou - Vzdelanie aj pre nepoèujúcich   Zdroj: Slovenský Gong, roè. XV., 2006, è. 5, s. 2-3. ISSN 1335-6542

       
3.8.2010
Rozhovor so Štefanom Csonkom, vzácnym priate¾om nepoèujúcich   Zdroj: Slovenský Gong, roè. VI (XXVII). 1998, è. 9, s. 136-137

       
3.8.2010
Rozhovor s univ. profesorom Jozefom Mistríkom o spolupráci na prospech nepoèujúcich   
Zdroj: Slovenský Gong, roè. IV. (XXV.). 1996, è. 3, s. 40
14.7.2010
Nepoèujúci (vo Švédsku)   Text: Ivan Björn
12.7.2010
Špeciálnopedagogická starostlivos a integrované vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím   Text: Iris Domancová   
Zdroj: http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200608.pdf
12.7.2010
Komunikaèné problémy a informaèné deficity nepoèujúcich   Text: Ladislav Ubár   
Zdroj: http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200608.pdf
12.7.2010
Integrované vzdelávanie detí a mládeže s poruchou sluchu z poh¾adu psychológa   Text: Katarína Zborteková   
Zdroj: http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanitaplus/P200608.pdf
12.7.2010
Asistenèno-signálny pes pre sluchovo postihnutých   Text: Katarína Brázdovièová   
Zdroj: http://www.shr.sk/pages/casopishumanita/archiv/humanita/C200703.pdf
6.7.2010
Vzdelávanie a starostlivos o sluchovo postihnuté deti a mládež v Holandsku   Text: ¼ubica Kroèanová   
Zdroj: http://www.nrozp-mosty.sk/index.php/08/ako-to-funguje-v-eu/566-vzdelavanie-a-starostlivos-o-sluchovo-postihnute-deti-a-mlade-v-holandsku
6.7.2010
Znevýhodnená skupina nepoèujúcich   Text: Barbora Paulovièová
24.6.2010
Ako pristupova k nepoèujúcim, aby sme im skutoène pomohli   Text: Daniela Janáková (ed.)   
Zdroj: http://jc.ff.cuni.cz/mmp/metodicky%20pruvodce%20cesky.pdf
1.6.2010
Rozhovor s Alenou Macurovou: Jazyk nie sú len slová   Zdroj: www.itvar.cz/archiv/09/Tvar15-2009.pdf
1.6.2010
Letom tichým svetom   Text: Andrea Hudáková   Zdroj: www.itvar.cz/archiv/09/Tvar15-2009.pdf
1.6.2010
Rozhovor so Zuzanou Hájkovou o poézii v èeskom posunkovom jazyku   Zdroj: www.itvar.cz/archiv/09/Tvar15-2009.pdf
1.6.2010
Naozaj je to tam napísané?   Text: Lucie Pulpánová   Zdroj: www.itvar.cz/archiv/09/Tvar15-2009.pdf
13.5.2010
Titulkované programy a vzdelávanie sluchovo postihnutých   Text: Darina Tarcsiová, Margita Schmidtová, Klaudia Guštafíková   
Zdroj: www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/Udalosti
13.4.2010
Diea so sluchovým postihnutím v rodine   Text: ¼ubica Kroèanová   Zdroj: www.zsihrdlickovaba.edu.sk/htm/poradna_4.htm
9.4.2010
Rozhovor s Carolou Paddenovou o spoloèenstve nepoèujúcich   Zdroj: Slovenský Gong, roè. I. (XXII). 1993, è. 6, s. 84-85

       
8.4.2010
Diskriminácie z poh¾adu nepoèujúceho pedagóga   Text: Jozef Rigo   Zdroj: www.nrozp.sk/images/files/nrozp_brozura2.pdf
8.4.2010
Akadémia bez bariér   Text: Barbora Gindlová   Zdroj: www.nrozp.sk/publikacie/zbornik_phare.pdf
8.4.2010
Rozhovor s Gerdinandom Wagenaarom

Zdroj: http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/tkn/

9.2.2010
Rozhovor s Ladislavom Ubárom, nestorom tlmoèníkov PJ   Text: Roman Vojtechovský
9.2.2010
Informácie zo Švédska   Text: Ivan Björn, Mária Benková
9.2.2010
Je èítanie pre amerických žiakov dôležité?   Text: Roman Vojtechovský
9.2.2010
Predpoklady èítania   Text: Alena Macurová
8.2.2010
Nové slová ja nepoznám   Text: Alena Macurová
8.2.2010
Nesamozrejmos èítania   Text: Alena Macurová
8.2.2010
Naša reè?   Text: Alena Macurová
8.2.2010
Základ bilingválneho vzdelávania a bilingvizmu   Text: Alena Macurová
2.2.2010
Èo a preèo by sa mali uèi nepoèujúce deti?   Text: Andrea Hudáková
1.2.2010
Na vlastné oèi   Text: Vìra Strnadová
1.2.2010
¼udská prirodzenos a kultúrna identita   Text: Emil Višòovský   Zdroj: www.kvsbk.sav.sk/10rokov/visnovsky.htm
16.1.2010
S Petrom Marèekom, predsedom CODA   Text: Roman Vojtechovský
16.1.2010
Rozhovor s Jánom Fikejsom o Sign writtingu   Text: Veronika Holubová
16.1.2010
Zopár o Gallaudetovej univerzite   Text: Roman Vojtechovský
15.1.2010
Kongres Svetovej federácie Nepoèujúcich v Madride   Text: Roman Vojtechovský
15.1.2010
Storoènica maïarskej asociácie sluchovo postihnutých; Správa z Maïarska   Text: Roman Vojtechovský; Dalma Földes
5.1.2010
Anketa o Medzinárodnom dni nepoèujúcich   Text: Roman Vojtechovský
5.1.2010
Anketa o kvalite skrytých titulkov   Text: Anna Bartalová
2.1.2010
Bariéry osôb so sluchovým postihnutím   Text: Klaudia Guštafíková
2.1.2010
Nové možnosti využitia videokonferencie pre sluchovo postihnutých   Text: Jana Filanová a Angela Mordelová
30.12.2009
Problematika titulkovania televíznych relácií   Text: Anna Bartalová a Martin Šauša
21.12.2009
Ko¾ko reèi vieš?   Text: Kateøina Doskoèilová
21.12.2009
Ako komunikova s nepoèujúcim klientom?   Text: Vìra Procházková, Petr Vysuèek
20.12.2009
Raná starostlivosť v USAText: Farah Buninnová
Zdroj: Info-Zpravodaj (mesačník), 2008, è. 6, s. 4-5.
15.12.2009
Titulky a titulkované programy ako prostriedok rozvíjania čítania u nepočujúcich   Text: Darina Tarcsiová, Iris Domancová   
Zdroj: www.fedu.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/KP_Rehus/sekcia3.pdf
16.10.2009
Bez slov   Text: Nataša Sallaiová   Zdroj: www.dtp.sk/zrno/
16.8.2009
S prvým nepoèujúcim profesorom v Európe   Text: Roman Vojtechovský, Veronika Holubová
28.11.2008
Rozhovor s Vìrou Strnadovou o českom zákone   Text: Roman Vojtechovský
24.11.2008
Právo nepočujúceho dieťaťa vyrasta dvojjazyčne   Text: Francois Grosjean
26.2.2008
História starostlivosti o osoby s poruchami sluchu v kocke   Text: Roman Vojtechovský
11.1.2008
Neverbálne prostriedky komunikácie Nepočujúcich   Text: Inga Rebrová
11.11.2007
"Ako sa žije s n/Nepočujúcim"   Text: Jozef Rigo

Copyright © 2006-2011 - OZ Myslím - centrum kultúry Nepoèujúcich

O nás    Reklama    Info: info@nepocujuci.sk